HMS FORSKRIFTEN OG INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Visste du at du som ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter? Hva er egentlig internkontroll?

I HMS-forskriften blir internkontroll definert som «Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.»

Les mer om HMS forskriften

Les mer om internkontroll hos arbeidstilsynet