HMS KURSETS INNHOLD

HMS kursets mål

Kurset har som mål å:
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid
Opplæringens innhold
Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:
 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Opplæringen skal gi arbeidsgiver:
 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje
Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om:
 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Verneombudets funksjon og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon
Arbeidsmiljøfaktorer
Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatorisk, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha.

Inkluderende arbeidsliv
Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan man kan arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, herunder hva som blant annet fremmer:

 • God kommunikasjon og godt samarbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte
 • Forutsigbarhet og tydelighet med hensyn til hvem som har myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten
Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal arbeides for et inkluderende arbeidsliv, blant annet viktigheten av å:

 • Tilrettelegge for arbeidstakere slik at de bevarer sin helse og arbeidsevne
 • Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og arbeidstakere med funksjonshemming
 • Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Iverksette tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere