HVORFOR HMS KURS

HMS står for «Helse, Miljø og Sikkerhet». Å sikre at disse punktene til enhver tid følger de krav loven stiller, vil sikre et godt arbeidsmiljø. Å gjennomføre et kurs i HMS, vil gi deg mer innsikt i og kunnskap om Arbeidsmiljøloven. Dette er du som arbeidsgiver pålagt å ha opplæring i og kunnskap om. I tillegg til å ha kunnskap om det, skal du drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Du skal innføre og vedlikeholde et system for HMS-arbeid, dette kalles internkontroll. Internkontrollen inneholder maler og dokumenter som er viktig for å kvalitetssikre HMS i virksomheten.

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig, og kan ikke delegeres.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at du som arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal du som arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. Du må også kunne dokumentere opplæringen for Arbeidstilsynet. Slik dokumentasjon får du hos oss etter du har fullført HMS kurset og testen. Arbeidsmiljølovens § 3-2 bokstav b) første ledd sier at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Vårt kurs kan også være relevant for disse arbeidstakerne!